(Spanien) Tramadol 50 mg

160 kr5,800 kr

Köp Tramadol 50 mg

Tramadol 50 mg – Snabbverkande kapslar

✓Leveranstid: 3-7 dagar
✓Skickas från Spanien

Skickas utan blister pga säkerhetsrisk

Nollställ
Artikelnr: Tramadol 50 mg Snabbverkande-1 Kategori: Tagg:

Beskrivning

Köp Tramadol 50 mg

Tramadol 50 mg – Snabbverkande kapslar

✓Leveranstid: 3-7 dagar
✓Skickas från Spanien

Skickas utan blister pga säkerhetsrisk

Tramadol ® 50 mg kapslar

Aktiv substans:

 • Tramadol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tramadol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol
3. Hur du använder Tramadol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tramadol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tramadol är och vad det används för

Tramadol  är ett smärtstillande läkemedel som tillhör klassen opioider som verkar i det centrala nervsystemet. Det lindrar smärta genom att verka på specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan.

Tramadol används för

 • behandling av måttlig till svår smärta.

Tramadol kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol

Använd inte Tramadol

 • om du är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • vid akut förgiftning med alkohol, sömntabletter, smärtstillande läkemedel eller psykofarmaka (medel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv)
 • om du också använder ett sorts antidepressivt läkemedel som kallas monoaminoxidas-hämmare (MAO-hämmare)
 • om du har använt MAO-hämmare de senaste två veckorna innan du börjar ta Tramadol
 • om du har epilepsi och din sjukdom inte kontrolleras tillfredställande med medicin
 • som behandling av abstinensbesvär vid drogberoende.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Tramadol:

 • om du har benägenhet att få epilepsi eller anfall, då risken för att få ett anfall kan öka. Normala doser av Tramadol kan orsaka anfall. Högre doser av Tramadol kan öka risken för anfall. Risken för anfall ökar också när Tramadol tas tillsammans med andra läkemedel.
 • om du har en skallskada
 • om trycket i ditt huvud är högre än normalt. Detta kan hända efter en skallskada eller orsakas av en hjärnsjukdom som t.ex. en hjärntumör
 • om du har en chock (tecken på chock inkluderar kallsvettning)
 • om du har andningssvårigheter
 • om du lider av medvetandestörningar (om du känner att du håller på att svimma)
 • om du lider av en lever- eller njursjukdom
 • om du tror att du är beroende av andra smärtstillande läkemedel (opioider).

Läkemedelsberoende

Observera att Tramadol kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende. När Tramadol används under en längre tid kan dess effekt avta, så att högre doser måste tas (toleransutveckling).

Om din läkare tror att det finns en risk för att du utvecklar ett beroende, kommer läkaren att behandla dig med Tramadol under korta perioder. Din läkare kommer även att kontrollera regelbundet om du behöver fortsätta ta Tramadol.

Andra läkemedel och Tramadol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta INTE Tramadol tillsammans med monoaminoxidas-hämmare (MAO-hämmare), eller två veckor före eller efter att du tagit dessa läkemedel. MAO-hämmare är läkemedel som används mot depression.

Effekten av Tramadol kan öka om:

 • du även tar andra läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet, t.ex. lugnande läkemedel, sömntabletter, eller andra smärtstillande läkemedel som morfin och kodein (även som hostmedicin).
 • du dricker alkohol (se även ”Körförmåga och användning av maskiner”).

Du kan känna dig sömnigare eller känna dig svimfärdig. Tala med din läkare om det händer.

Den smärtstillande effekten av Tramadol kan minska och effektens varaktighet kan minska om:

 • du tar läkemedel som innehåller ondansetron (mot illamående)
 • du även tar karbamazepin (ett läkemedel mot epilepsi och mentala sjukdomar).

Du ska inte ta Tramadol tillsammans med följande smärtstillande läkemedel:

 • buprenorfin
 • nalbufin
 • pentazocin

Risken för biverkningar ökar,

 • om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Tramadol. Din läkare talar om för dig om Tramadol är rätt för dig.
 • om du tar vissa antidepressiva läkemedel. Tramadol kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 °C. Det kan vara tecken på ett s.k. ”serotonergt syndrom”.

Du ska vara uppmärksam om du även tar blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin). Tramadol kan öka blödningstiden och kan orsaka blödningar i huden (ekkymos).

Om du tar ondanstron – ett läkemedel som används mot kräkning (illamående) – kan du behöva ta mer Tramadol. Din läkare kommer att bestämma din dos. Ondansetron används ofta vid behandling av cancer (kemoterapi) eller före eller efter en operation.

Tramadol med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol när du behandlas med Tramadol då dess effekt kan förstärkas. Mat påverkar inte effekten av Tramadol.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet och amning

Oralt tagna tramadoltabletter har visat sig orsaka fosterskador. Om du tror dig vara gravid, kontakta din läkare. Du måste diskutera nytta och risker med att använda tramadoltabletter medan du är gravid. Läkemedlet bör inte heller tas av ammande kvinnor.

Varning vid graviditet

Tramadol har tilldelats graviditetskategori C av FDA. Djurstudier har visat tecken på att det är giftigt för embryon och foster. Det finns inga kontrollerade uppgifter hos gravida kvinnor. Tramadol bör endast ges under graviditet då nyttan överväger riskerna.

Läkemedlet har visats passera placentabarriären, med en navelsträngsven-till-modersblodkärl-serumkoncentration-kvot på 0,83. Ett fall av tramadolabstinens hos ett nyfött barn har rapporterats efter långvarig analgetisk behandling av modern. Vid 35 timmars ålder visade barnet tecken på allvarliga abstinenssymptom med skrikande, darrande och förkortad insomningstid.

Användning vid amning

Användning av tramadol av ammande mödrar rekommenderas inte av tillverkaren, eftersom tramadol utsöndras i modersmjölk. Mängden som utsöndras i mjölken är dock mycket låg mängden av den aktiva metaboliten, O-desmetyltramadol, som utsöndras är ännu lägre. Vid normala doser intagna hos modern är mängden som utsöndras i mjölken mycket lägre än den dos som ges till nyfödda spädbarn för smärtlindring. En studie av ammande nyfödda barn visade inga negativa effekter uppkomna av tramadol. Tramadol anses i allmänhet vara acceptabelt för användning av ammande mödrar när det är absolut nödvändigt. Men övervaka spädbarn för ökad sömnighet (mer än vanligt), svårigheter att amma, andningssvårigheter eller haltande och kontakta läkare omedelbart om något av detta inträffar.

Läkemedelsnivåer och studieresultat vid amning

Hos vuxna har tramadol 70% till 100% oral biotillgänglighet och metaboliseras till den aktiva O-desmetyltramadol. Kapaciteten hos prematura och nyfödda barn att metabolisera tramadol till O-desmetyltramadol är begränsad. [1]

Nivåer hos mödrar: Mätbara nivåer (> 12 mikrogram / ​​L) av tramadol hittades i prover av bröstmjölk som samlats in 10 timmar efter en 50 mg dos till modern genom intravenöst eller oralt tagen tramadol. [2] Inga andra kliniska uppgifter eller mjölknivåer rapporterades.

En mamma tog oralt 1800 mg tramadol dagligen under graviditeten och efter förlossningen för kronisk ryggsmärta. Ca dag 3 efter förlossningen (tid ej angiven) var bröstmjölkskoncentrationen av tramadol 1,8 mg / liter. [3]

Sjuttiofem mödrar som befann sig i 2 till 4 dagar efter förlossning gav 3 mjölkprover från båda brösten under de 6 timmar följande att oralt ha tagit en dos på 100 mg tramadol efter att ha tagit minst 4 doser. Den genomsnittliga mjölkkoncentrationen av tramadol var 748 mikrogram / liter (intervall från 681 till 815 mikrogram / liter) och dess aktiva metabolit, O-desmetyltramadol, var 203 mikrogram / liter (intervall från 188 till 217 mikrogram / liter). Dessa värden översätts till en genomsnittlig spädbarnsdos om 112 och 30 mikrogram / kg dagligen av läkemedlet och metaboliten. Ett exklusivt ammade barn skulle få moderns viktjusterade doser om 2,24% av tramadol och 0,64% av dess metabolit. [4] Ny analys av data med hjälp av en populationsfarmakokinetisk metod gav liknande värden för tramadol om 2,2% (metaboliserare) till 2,6% (långsamma metaboliserare) av moderns viktjusterade dosering. För metaboliten låg värdena på 0,47% (metaboliserare) och 0,93% (långsamma metaboliserare). [5] Dosen som utsöndras i mjölk motsvarar högst 2,6% av den föreslagna intravenösa dosen för nyfödda barn. [1]

Nivåer hos spädbarn: Ett spädbarn föddes av en mor som tog 1800 mg tramadol dagligen för kroniska ryggsmärtor. Vid dag 3 ammades barnet exklusivt och en serumkoncentration erhölls (tid ej specificerad). Barnets serumkoncentrationen av tramadol var 2 mikrogram / liter.[3]

Effekter på barn som ammas

Sjuttiofem ammande spädbarn vars mödrar ammade och tog 100 mg tramadol var 6 timme efter ett kejsarsnitt jämfördes med 75 matchade spädbarn vid 2 till 4 dagars ålder. 49% av de mödrar som tog tramadol och alla kontrollmödrar tog även andra opiater (främst oxikodon) och 61% respektive 58% tog också icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (främst diklofenak). Undersökning av en barnläkare visade ingen skillnad mellan grupperna genom NACS [4].

Eventuella effekter på amning

Tramadol kan öka serumprolaktin. [6] Dock så är det inte säkert att prolaktinnivån i en mamma med etablerad amning påverkar hennes förmåga att amma.

En randomiserad studie jämförde tramadol och naproxen för smärta efter kejsarsnitt. Patienterna fick läkemedeln antingen efter ett fast schema eller vid behov. Ingen skillnad i amningsförekomst sågs mellan grupperna [7].

Körförmåga och användning av maskiner

Tramadol kan orsaka sömnighet, yrsel och dimsyn och därför påverka din reaktionsförmåga. Om du känner att din reaktionsförmåga är försämrad, kör inte bil eller andra fordon och använd inte elektriska verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskriv­ning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apoteks­personal om du är osäker.

3. Hur du använder Tramadol

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet.

Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring.

Ta inte doser oftare än var 4:e timme.

Den smärtstillande effekten av Tramadol kommer att vara under 4 till 8 timmar beroende på hur kraftig din smärta är.

Din läkare kommer behandla dig med Tramadol under korta perioder med regelbundna avbrott i behandlingen. Detta minimerar risken för att du ska utveckla ett beroende (se ”Varningar och försiktighet”).

Ta inte mer är totalt 400 mg tramadolhydroklorid (8 hårda kapslar Tramadol) per dygn om inte din läkare uttryckligen har förskrivit det.

Vuxna och barn över 12 år

Den vanliga dosen är 1 – 2 kapslar Tramadol (motsvarande 50 – 100 mg tramadolhydroklorid) 3 till 4 gånger per dag.

Om den smärtstillande effekten inte är tillräcklig 30 – 60 minuter efter intag av 1 kapsel (50 mg) Tramadol kan man ta ytterligare 1 kapsel Tramadol (50 mg).

Om du har svår smärta kommer din läkare avgöra om du ska ta 2 kapslar av Tramadol (motsvarande 100 mg tramadolhydroklorid). Om din smärta fortfarande inte har lindrats kommer din läkare att öka din dos av Tramadol tills tillräcklig smärtlindring har uppnåtts.

Äldre patienter

För äldre patienter (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadol att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

Allvarlig lever- eller njursvikt/ dialyspatienter

Patienter med allvarlig lever- och/ eller njursvikt, ska inte ta Tramadol. Om du har en mild eller måttlig lever- och/ eller njursvikt, kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

Administreringssätt

Du ska svälja Tramadol hårda kapslar hela med vatten. Krossa eller tugga inte kapslarna. Ta Tramadol mellan måltider.

Behandlingens längd

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska ta Tramadol.

Användning för barn och ungdomar

Barn upp till 12 år

Barn upp till 12 år ska inte ta Tramadol kapslar.

Om du använt för stor mängd av Tramadol

Om du har tagit en extra dos av misstag kommer detta vanligtvis inte orsaka några negativa effekter. Du ska ta nästa dos enligt instruktion.

Efter intag av mycket stora doser kan pupillminskning, kräkning, blodtrycksfall, snabb hjärtrytm, kollaps, medvetandestörning och även koma (djup medvetslöshet), epileptiska anfall samt andningssvårigheter och även andningsuppehåll uppkomma. Om detta inträffar, kontakta din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning omedelbart!

Din läkare kommer behandla dina överdoseringssymtom.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Tramadol

Om du glömmer att ta kapslarna kommer du sannolikt att få tillbaka smärtan. Om du glömt att ta en dos Tramadol, ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en dos, ta nästa så snart du kommer ihåg. Fortsätt därefter som förut. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Om du oroar dig, be din läkare eller farmaceut om råd.

Om du slutar att använda Tramadol

Om du gör ett avbrott i, eller avslutar, behandlingen med Tramadol kommer du sannolikt att få tillbaka smärtan. Tala med din läkare om du vill avsluta behandlingen pga. biverkningar.

Som regel blir det inga följdverkningar, när en behandling med Tramadol avslutas. Det har dock, i sällsynta fall, hänt att personer som behandlats med Tramadol under en tid känt sig dåliga om de avslutat behandlingen abrupt. Man kan känna sig upprörd, orolig, nervös, skakig, bli hyperaktiv, få sömnsvårigheter samt få mag- eller tarmproblem. I väldigt sällsynta fall kan man drabbas av panikattacker, hallucinationer, onormala upplevelser som t.ex. klåda, stickningar eller domningar, samt ringningar i öronen (tinnitus). Flera ovanliga symtom från det centrala nervsystemet, dvs. förvirring, inbillningar, ändrad självuppfattning, ändrad verklighetsuppfattning och förföljelsemani (paranoia), har förekommit i mycket sällsynta fall. Tala med din läkare om du upplever något av dessa symtom efter avslutande av behandling med Tramadol.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare omedelbart om du drabbas av något av följande:

Symtom på en allergisk reaktion såsom:

 • ­svullnad av ansiktet, armar och ben, tunga, struphuvud eller hals
 • ­sväljsvårigheter
 • ­andningssvårigheter
 • ­nässelfeber och andningssvårigheter.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • illamående
 • yrsel.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • kräkningar
 • förstoppning
 • muntorrhet
 • huvudvärk
 • svettningar
 • dåsighet
 • trötthet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • kväljningar
 • besvär i mag-tarmkanalen (en känsla av tryck i magen, uppsvälldhet)
 • diarré
 • hjärt/kärl-besvär då du kan känna dina hjärtslag (hjärtklappning), snabb hjärtrytm (takykardi), yrselkänsla eller svimning när du står (postural hypotension), då blodcirkulationen inte är tillräcklig pga. att hjärtat inte fungerar normalt (kardiovaskulär kollaps).

Dessa biverkningar är vanligare om du är fysiskt stressad, t.ex. om du just har genomgått en operation.

 • hudreaktioner inkluderar;
 • ­ klåda (pruritus)
 • ­ utslag
 • ­ nässelutslag (urtikaria).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • aptitförändringar
 • långsam hjärtrytm (bradykardi)
 • förhöjt blodtryck
 • långsam eller ytlig andning (andningsdepression). Du kan utveckla andningsdepression om:
 • du tar mycket större dos än den rekommenderade (se avsnitt 3. ”Om du har tagit för stor mängd av Tramadol”)
 • ­du tar andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (se ”Andra läkemedel och Tramadol”)
 • epileptiska anfall. Det är större risk för anfall:
  • efter höga doser Tramadol eller
  • efter intag av läkemedel som orsakar kramper eller ökar risken för kramper, tex. antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel (se “Intag av andra läkemedel”)
  • muskelryckningar
 • myrkrypningar (parestesi)
 • skakningar (tremor)
 • psykiska biverkningar kan uppstå efter intag av tramadol och varierar individuellt i intensitet och natur beroende på:
  • personlighet
  • behandlingstid
 • Dessa inkluderar:
 • humörsvängningar, vanligtvis upprymdhet, ibland nedstämdhet
 • förändringar i aktivitet (vanligtvis mindre aktiv, ibland mer aktiv)
 • förändringar i din förmåga att tänka och känna saker (din kognitiva och sensoriska kapacitet) såsom:
  • förmåga att fatta beslut
  • bristande uppmärksamhet eller förståelse (perceptionsproblem)
 • se och höra saker som inte är verkliga (hallucinationer)
 • förvirring
 • sömnsvårigheter
 • mardrömmar
 • dimsyn
 • muskelsvaghet
 • blåstömningsbesvär eller smärta vid urinering, mindre urinmängd än normalt
 • okoordinerade rörelser
 • övergående medvetslöshet (synkope)
 • ångest.

Allergiska reaktioner (överkänslighet) inkluderande:

 • andnöd (dyspné)
 • sammandragning av nedre luftvägarna som orsakar andningsbesvär (bronkospasm)
 • väsande andning
 • angioödem/allvarlig allergisk reaktion/chock med andningsbesvär.

Om Tramadol tas under en längre period kan beroende uppstå, även om risken är väldigt låg. Om behandlingen avslutas abrupt kan abstinensbesvär uppstå (se ”Om du slutar att ta Tramadol”).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • läkemedelsberoende
 • ökning av leverenzymvärden.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • försämring av astma har rapporterats, även om det inte bekräftats att det orsakats av tramadol
 • onormalt stora pupiller (mydriasis)
 • talsvårigheter
 • minskning av blodsockernivå (hypoglukemi/insulinkänning).

5. Hur Tramadol ska förvaras

Förvarar dette käkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:”.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel har inga speciella förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsvfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgåarder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tramadol­hydroklorid. 1 kapsel innehåller 50 mg tramadolhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är kalciumhydro­genfosfat­dihydrat, magnesium­stearat, kolloidal vatttenfri kisel­dioxid, gelatin, titandioxid (E171) och natriumlaurylsulfat.

Mer information

Antal

Gratis Sample (10 st 50 mg), 5 st kapslar, 10 st kapslar, 20 st kapslar, 30 st kapslar, 40 st kapslar, 50 st kapslar, 100 st kapslar, 150 st kapslar, 200 st kapslar, 300 st kapslar, 400 st kapslar, 500 st kapslar, 1000 st kapslar